top of page

DRAMA JAKO JEDNA Z TECHNIK ARTETERAPII

Drama jest edukacją przez działanie włączające emocje i wyobraźnię. Polega na stworzeniu sytuacji, w których uczniowie mogą się bawić w sposób twórczy, animować przedmioty,
a także wchodzić w role i identyfikować z innymi osobami. Jest to forma badania tematu
z wykorzystaniem podstawowej właściwości, którą posiada każdy człowiek – umiejętności wchodzenia w rolę. Daje dziecku możliwość dochodzenia do wiedzy w samodzielnie realizowanym procesie badawczym. Przez swój specyficzny sposób pracy kształtuje z jednej strony umiejętności społeczne i intelektualne uczestników, takie jak: praca w grupie, współdziałanie, umiejętności efektywnej komunikacji, empatii etc., z drugiej zaś pozwala na wyrażenie siebie — własnych uczuć, myśli i doświadczeń. Dzięki temu możemy przyjrzeć się emocjom, sytuacjom problemowym i ich rozwiązaniom oraz poszerzyć możliwości rozumienia postaw i zachowań innych ludzi.

Wyniki międzynarodowych badań naukowych nad dramą, prowadzone w ramach projektu DICE (Drama Improves Lisbon Keys Competences in Education) na grupie ponad 4500 osób z 12 krajów wskazują, że zajęcia dramowe przyczyniają się między innymi do łatwiejszego przyswajania wiedzy, rozwijania elastyczności, kreatywności, pewności siebie, przedsiębiorczości i aktywności społecznej.

Czas trwania: min. 2 godziny (ustalany indywidualnie według potrzeb klienta)

Liczba osób: max. 30 osób

bottom of page